Abbildungen der Seite
PDF

Kapitula Przemystska, krom pratatów su H rabana, dziekana, archidyakona, proboszcza, kantora, kustosza, Scholastika, liczyta kanoników siedmiu; jednego z tych na trybunat koronny deputata со rok ohieraja. Herb jej w Krakowie miedzy inszych kapitul berbami tak odmalowany widziatem. Najáwietsza Panna slojqca w koronie, na prawej rece dzieciç Pana Jezusa trzyma, z lewej strony tarczy Swiçty Jan Chrzciciel skóra, odziany, twarzq do ludzi obrócony. Na raluszu zas Lubelskim, juz tylko sam S. Jan w herbie jej jest, ¡ to tym

[graphic][ocr errors]

ZMUDZCY BISKUPI.

1. Maciej, herbu Znin, od roku 1417, posta.pit na Wileriskie 1421.

Dlugosz. Biel. f. 314. Cromer. Nakiel. in Miech. Goagnin.

2. Mikotaj Polak.

3. Marcin z Luknik, tylko pót roka siedziai.

4. Jakób Raudonas.

5. BartlomieJ.

6. Jerzy rodem z Wilna, umart 1464. Dlugosz w tym roku.

7. Maciej II. zTopoli, herbu Powata. Dlugosz 1464, umart 1471.

Cromer libro 27.

8. BartlomieJ II.

9. Marcin II. 1499, podpisatlist panów Litewskich uLasktego wSta

tucie/. 130, i u Herburta /. 298, toi znajdzlesz u Przylus. i u Januszow.

10. Marcin III. dwóch po sobie tegoz imienia ktadzie Fades, podpisal

konstytucye Alexandra Króla 1505, u Laskiego w Stat. fol. 120.

11. Mikotaj II. Radziwil, herbu Trqby. Starow. in Молит, i Fades,

atoli obadwa, lat Jego prezydencyi na tem miejscu, nie wyrazili.

12. Mikotaj III. Wizgaiio, о tym po autorach nie nie znalaztem.

13. Jerzy II. Talat. i temu roku nie napisano.

14. Wactaw Wierzbicki, herbu Rad wan, umart 1555. Ada Synodi

1547. Januszow. Statut, /. 837. Przyluski Stat. I. 5./. 704. Nak. in Miech.

15. Jan Domaniewski, herbu Lublcz, wielka. miat zatarge w utrzyma

niu sie na tem biskupstwie, dla tego ie Polak. Rojzius in Chinas ticho.

16. Stanislaw Narkustis nie dtugo na tej katedrze prezydowat.

17. Wiktoryn Wierzbicki, herbu Radwan, postqpit na Luckie, koto

roku 1566, luboé Monum. Antiqu. twierdzq, ze sie z Luckiego na to przenióst.

18. Jerzy III. Petkiewlcz, herbu Dziatosza,*) umart 1574. Chron.

Piaseckif. 49. Rojzius in Chiliast. Argentus de Rebus Sociel. /. 131. Herburt.

19. Melchior Gedrojc, herbu Poraj, umart 1608. Constit. 1587, fol.

450. Biel. f. 770. Sarnicki in Praefat. Acta Synodi Petricov. 1607. fol. 2.

20. MikolaJ IV. Рас, herbu Gozdawa, umart 1619. Const. 1613, fol.

46. Gratiae seculares Cichoc. Alloqi/ia Obsccen. lib. 2. cap. 22. Decora Lílieti.

21. Stanistaw II. Kiszka, herbu Dabrowa, umart 1626. Gratiae secu

lares. Acta Synodi Petricov. 1621. Sarbiev. in Odis. Razante pogrzebowe.

22. Abraham Wojna, herbu Traby, posta.pi! na Wilcrtskie 1631. Con

stit. 1627,/. 9, et 1629,/. 18. Acta Synodi Petricov. 1628. Okol.

23. Melchior Geiz Eliaszewicz, herb swój wtasny, umart 1633. Po

rzadek Elekcyl 1632. Gratiae seculares. Kazanie na jego pogrzebie.

*) To podhig Paprockiego, pozniej jednak Niesteckt utrzymuje ze nalebi do herbu Pomian. Paira torn VII. str. 297. — P. IV.

24. Jerzy IV. Tyszklewicz, herbu Leliwa, postapil na Wileiiskie 1650.

Const. 1633,/. 22. Porzadek Elekcyi 1648,/. 14. Acta Synodi
Varsaviensis 1634.

25. Piotr Parczewski, herbu Nalçcz, umarl 1659. Paneg. Coll. Cro

sensis.

26. Alexander Sapieha, herbu Lis, postapü na Wileiiskie 1667. Const.

1661,/. 61. Dedic. Slaviae Parisii 1659. Concio Memory. Andrzejko.

27. Kazimierz Рас, herbu Gozdawa, umart 1692. Const. 1667, fol. 3.

et 1690, fol. 5.

28. Jan II. Kirszejsztein Krzyszpin, herb swój wtasny, umart 1710.

Confoederat. Ordin. 1696,/. 97. Const. 1703,/. 29. Zaluski torn. 2.

29. MikolaJ V. Zgirski, herbu Dabrowa, umarl 1714.

30. Pawel Sapieha, herbu Lis, umart 1715.

31. Alexander II. Horain, herbu Sreniawa, umart 1735.

32. Jozafat Karp, herbu Irzy gwiazdy, umart 1739.

33. Antoni Tyszkiewicz, herbu Leliwa, umart 1761.

34. Jan III. Lopaciñski, umart 1777.

35. Stefan Giedrojé, herbu Hipocentaurus, umart 18...

[graphic]

Herb kapituty Zmudzkiej, tym wfaánie ksztattem jako i Wilefiskiej.

CHELMINSKIE BISKUPSTWO.

Dtugosz pisze, ze w roku 966 od Mieczysiawa Monarchy Polskiep« pod tytutem S. krzyza, razem z drugiemi ta katcdra fundowana, i na niç pierwszy byt poswiçcony blskup Octavanus, jakoz i w zyciu Swiçtego Stanisfawa biskupa i meczennika, tenze autor w roku 1070 wspomina Marcina

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »