Abbildungen der Seite
PDF

21. Rafal Leszczyñski, herbu Wieniawa, umart 1501. List Albry

chta Króla и Olszowskiego de Primatu. Okol. Т. III. f. 296. Aurorae Solis f. 66.

22. Dobrogost z Lwowka, Ostrorog, herbu Nalecz. List Alexandra

Króla 1501. и Karnkowskiego de Primalu, i и Nakielskiego w Miech. folio 573. i Statut. Lask. f. 112. 1504.

23. Jan z Kalinowy, herbu Zareba, postqpil na województwo Leczy

ckie 1510. List Zygmunta l. 1509. miastu Lwowsk. Bielski fol. 515.

24. Lukasz Gorka, herbu Lodzia, postaptl na województwo Poznan

skie 1520. List Zygmunta 1. 1512. и Olszowsk. Tegoi 1519. ibidem. Tegoi in MS. Petricoviensibus.

25. JedrzeJ Gorka, herbu Lodzia, umarf 1551. List Zygmunta 1.

1537. miastu Lwowskiemu, ¿1547. Tegoi 1540. и Nakielsk. w Miech. f. 629. Gornicki.

26. Piotr Czarnkowski, herbu Nalecz, 1573. umart. Royzius Chili

ast. 1557. Orichov. in Panegir. Nupt. 1553. List Unji Ksieztwa O. Z. 1563. Const, f. 629.

27. Jan Rozrazewski, herbu Doliwa, 1598. Consta, f. 705. MS.

Bozrazevianum, kedy list Królewski do niego dany съуtalent.

28. Jan Ostrorog, "herbu Nalecz, postapil na województwo Poznan

ekle 1611. List Zygmunta 111. miastu Lwowsk. 1603. Consta. 1607./. 865.

29. Jan Gorka Roszkowski, herbu Lodzia, umart 1613. Consta. 1611.

/. 32. et 1613. /. 8. P. Smiglecki Verbum.

30. Lukasz Opaiióski, herbu Lodzia, wziqt laskç nadwornq 1618.

Okolski Т. П. f. 166. Nakiel. f. 362. Histor. CollegiiPosnan.
Epaenos. Grocholski.

31. Piotr Opaiióski, herbu Lodzia, postajpil na województwo Poznañskie 1622. Piasecki f. 405. Bellum Chottmen. Ostroroga. Tur

skiego Kazanie.

32. Krysztof Tuczyñski, herbu Koto, od roku 1623. umart. kotoroku

1642. Piglowski elogia. Argentus de Beb. Societ.f. 393. Kazanie Mlodzianow.

33. Franciszek Czarnkowski, herbu Nalecz, 1650. Lucas de Ga

biis. Historia Plenior Polon. Pastoriif. 97.

34. Kazlmierz Wtadystaw Radomicki, herbu Kotwicz, umart. Heroi

ca Poesis P. Slowicki, ale roku nie masz.

35. Krzystof Grzymultowski, herbu Nieczuja, postapil na wojewódz

two Poznaóskie 1678. Pacta Welawskie и Zatuskiego T. II. fol. 659. Kochow. climact. 3.

36. Stanislaw Krzyckl, herbu Kotwicz, 1680. umart. Consta. 1678.

/. 11. e/1680./. 4.

37. Wojciech Rreza, herbu tegoz nazwiska, postapil na wojewódz

two Kaliskie 1687. Consta. 1685. /. 4 et 1683. 4. Zatuskt T. I.f. 805.

38. Jan Opaiióski, herbu Lodzia, umart. Droga Smieré przed Bo

giem P. Morawski, ale roku nie masz.

39. Franciszek Galecki, herbu Junosza, postapil na województwo Ino

wroclawskie 1697. Corstit. f. 10. Zaluski Tomo I. f. 696.

40. Melchior Gurowski, herbu Wczele, 1702. umarl. Zaluski T.

III. 1697./. 444.

41. Jçdrzej Radomicki, herbu Kotwicz, postapü na województwo

Kaliskie 1706. Heroica Poesis P. Slowicki.

42. Wladyslaw Radomicki, herbu Kotwicz, postqpü na wojewódz

two Poznañskie 1729.

43. Adam Poniñski, herbu Lodzia, umari 1732.

44. Maciej Kozminski, herbu Poraj, postapü na województwo Kali

skie 1737.

45. Maciej Mycielski, herbu Dotçga, umari 1738.

[ocr errors][merged small]

1. Msczuy, herbu Jastrzebiec, umari 1025. List klasztorny и Pa

prockiego о herb. f. 87. i w Gniazdzie Cnoty.

2. Piotr Zaprzaniec, herbu Starykoú, postapü na województwo Sen

domirskie 1160. List klasztorny и Paprockiego о herb. f. 52. Okolski T. III. f. 74.

3. Sulisiaw, herbu Pilawa, 1217. List Leszka Bialego W Nakiel.

w Micchov. f. 135. Bielskif. 145. Katalog Dobrodz. klaszt. Jedrzejow.

4. Mestwin, herbu Póikozic, 1222. Erekcya Biskupstwa Chelmifi

skiego и Cramera lib. 7. Bielskif. 145. Duryewski in MS.

5. Lassota albo Silwester Goworek, herbu Rawicz. Paprocki

w Gniatdzie о herb. f. 430., ale roku nie napisat.

6. Jakób Raciborowicz, herbu Jastrzebiec, zginai pod Ghmlelnikiem

1241. Dlugosz T. 1. lib. 7. Bielskif. 166. Miechov. Üb. 3. Cromer l. 7.

7. Stefan herbu Topor. List Boleslawa Wstydüwego и Paproc. о

herb. 1252. /. 72. i Lanckoroñskim dany 1251.

8. Rogusiaw, herbu Pilawa. List Boleslawa fVstydliwego и Nakiel.

w Miechowii 1256. /. 177. Tegoi katedrze Krakowskiej.

9. Mlroslaw, herbu Przegonia, 1270. Podpisal Przywilej klasztoru

Sendomirskiego и Okol. T. II. fol. 531. i и Paprockiego о herbach.

10. Piotr Dunin, herbu Labçdz, 1271. Paproc. о herb. f. 450. Car

men Poniatowski. Okolski T. II. f. 7.

11. Krystyn z Ostrowa, herbu Rawicz, 1282. 1284. Dlugosz T. I.

Bielskif. 194. Miechowila lib. 3. Cromer lib. 10. Paprocki оherbach.

12. MikotaJ, herbu Abdank, 1286. List Leszka Czarncgoks. miastu

Sendomirskiemu, i miastu Krakowskiemu.

13. Jan, herbu Pilawa, 1287. List Leszka Czarnego ks. и Paproc.

о herb.f. 81. Szczygielski in Ttnecia.

[ocr errors]

*) Zdaie sie Lassota Paprockiego. Patrz Niesieckiego T. IF. p. 248

[graphic]

domlrskle 1438. Pokój Brzeski и Laskiego w Statucie 1436. /. 140. i 1438. miastu Krakowsktemu.

32. Klemens Watrobka z Strzelce, herbu Oksza, 1438. List Wady

slawa Кг. и Laskiego w Statucie f. 129. i и Herburta Statut f. 298.

33. Jan Olesnicki, herbu Debno, postapit na województwo Sendomir

skie 1443. czy tez 1448. Bielski f. 366. Cromer lib. 21.

34. Przedborz z Konlecpola, herbu Pobog, umart 1454. List Kazimie

rza Kr. 1448. miastu Krakowskiemu, i 1454. i 1451 и 01szowskiego aePrimatu, i и Laskiego f. 82. Cromer lib. 25. Juz byl kasztelanem 1445. wedle Niesíeckiego T. V. p. 192.

35. Grzegorz FirleJ, herbu Lewart, 1454. List Kazimierza Króla o

ksieztwie Oswiecimskiem in MS. Coll. Calissiensis.

36. Piotr z Kurowa, herbu Sreniawa, 1458. List Kazimierza Króla

и Lask. w Stat. f. 68. i и Herburta f. 77. luboé go tam, ale omylnle z Tarnowa napisano. Ktada. tu niektórzy Mikotaja Szpota Dunina, herbu Labedz, w roku 1462., ale u Januszowskiego w Statucie f. 790., na przywileju ziemi BielskieJ, tylko go chorazym Sendomirskim zowia.. Paprocki tez o herbach f. 396. i Okolski г niego Eustachego Pieniqzka, herbu Odrowai, w roku 1464. chca mieó kasztelanem Sendomirskim, ale to nie moie byé z tego со sie zaraz powie.

37. Hincza z Rogowa, herbu Dzialosza, umart 1474. List Kazimie

rza Kr. miastu Krakowskiemu 1461. i 1474. Cromer üb. 15. Miech. Dlugosz T. II.

38. Jan z Rytwian, herbu Jastrzebiec, postapit na województwo Kra

kowskie 1477. List Kazimierza Kr. 1475. miastu Lubelskiemu. Cromer lib. 28. Dlugosz T. II.

39. Pawel Jasieiiskl, herbu Poronla, 1481. Dlugosz T.II.U77. Cro

mer lib. 28. Bielski f. 473. Stryjkowski f. 659. Starowolski in Bellator.

40. Rafat Jarostawski, herbu Lellwa, 1485. List Kazimierza miastu

Krakowskiemu, i 1488. Przyhiskiego Statut f. 808.

41. Piotr zKurozwek, herbu PoraJ 1496. List Albrychta Króla

и Laskiego w Statucie/. 110., i miastu Lubelskiemu 1495.

42. MlkotaJ Kamienlecki, herbu Pilawa, postapit na województwo

Lubelskie 1505. List Alexandra Króla 1504. miastu Krakow, i Lubelskiemu.

43. Jakób Szydtowiecki, herbu Odrowaz, umart 1510. List Zygm. I.

и Laskiego w Stat. 1507., i о ksiçztwie Zatorskiem 1508. in MS. Calissien.

44. Krzystof Szydtowiecki, herbu Odrowai, posta.plt na wojewódz

two Krakowskie 1515. ListZygmunta I. Krupkom dany 1515. Zaluski T. I. f. 17. Ktada. tu niektórzy Jana Tarnowskiego herbu Leliwa 1521. Stanistawa Lanckoronskiego 1526. Okolski in indice T. III., ale ich tu nie byto.

45. Mikotaj Szydtowiecki, herbu Odrowai, umart 1532. List Zy

gmunta I. и Olszowskiego de Prim. 1519., i 1518. miastu Krakowskiemu i 1527., 1530., i miastu Lubelskiemu 1527. i 1531. и Nakielskiego w Miechowii f. 619., i и Okolskiego Т. III. Wapowski f. 608. Jodocus f. 204.

46. Piotr Kmita, herbu Sreniawa, postajiit na województwo Sendo

mirskie 1535. List Zygmunta I. miastu Krakowskiemu 1533. i 1535. и Damalewicza in Vladisl. /. 372.

47. MlkotaJ Wolski, herbu Pótkozic, umart. List Zygm. I. 1548.

и Olszow. Tegoi 1546. и Paproc. J. 86. i 1540. и Nakiel. /. 629. i 1538. miastu Lubelskiemu.

48. Plotr Zborowski, herbu Jastrzeblec, umart 1556. List Augusta

I. 1550. и Nakiel. w Miechowii f. 653. Orichov. in nuptiis.
Okol. T. I. /. 321.

49. Stanislaw Maciejewski, herbu Ciotek, umart 1563. List Angus.

I. 1557. и Paproc. о herb. f. 473. i miastu Lwowskiemu
Benedicti Herbesti Dedicatio librt. *).

50. Stanistaw Myszkowski, herbu Jastrzeblec, postqpitna wojewódz

two Krakowekle 1565. PodpisalKonstytucie uLipskiego quae public, quaest. 7.

51. Stanistaw Wolski, herbu Pótkozic, umart 1566. List Augusta

I. о zaplacie Wojsku in MS. Raven. 1566. Starowol. in Monum. f. 257.

52. Stanistaw Sobek z Sulejowa, herbu Brochwicz, umart 1569.

Constit. /. 154. Starowol. in Mon um. List Augasta I. и Okolskiego T. III./. 110.

53. Hieronim Ossolinski, herbu Topor, umart 1576. List Augusta I.

и Paproc. о herb. 1572./. 524. Bielski f. 651. Paproc. /.46. Okolskt T. III.

54. Jan z Sienna Sieninski, herbu Debno, od roku 1576. Const. Jbl.

242. Monimenta Coll. Sendomir.

55. Stanistaw Szairanlec, herbu Starykon, postapit na wojewödztwo

Sendomirskie 1582. List Stefana Kr. 1578. miastu Krakow.
Paproc./. 57. Taszycki Epist.

56. Stanistaw Tarnowski, herbu Leliwa, umart 1618. Heindenszt. de

Nupt. 1583. Const. 1587. /. 439. <?M608. /. 888. et 1611. /. 11. Sarnicki Praefat.

57. Hermolaus Ligeza, herbu Pótkozic, wziai podskarbstwo Wielkie

Koronne 1624. Signatores f. 89.

58. MikolaJ Ligçza, herbu Pótkozic, umart 1637. Const. 1627. ß)L

13. etlffl.ßfl. 11. Starowolskiin Monum. fol. 440. Okolski Tomo П.

59. Adam Kazanowski, herbu Grzymata, wziat laskç nadworna. 1642.

Constit. 1638./. 9. AnalectaNieszpork. /. 43. Razante WoJsznarów.

60. Krzystor Ossolinski, herbu Topor, umart 1645. Nakiel in Mie

chow. f. 977. Genealogía Ossolirlskich **).

61. Stanistaw Witowski, herbu Jastrzeblec, 1662. umart. Constit.

1661. /. 10. et 1662. /. 23. Hist. Past. f. 149. Starowolski Monum. f. 682.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »