Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]

35. Pawel Mostowski, umart 1765.

36. Jerzy Fleming, umarl 1771.

37. Ignacy Przebendowski, umart 1778.

37. Felicyan Antonl Loá, herbu Dabrowa, umarl 1790. 29. JózefMier.

[merged small][ocr errors][graphic]

MNSCY WOJEWODOWIE.

1. Gabryel HornostaJ, herbu Centauras, postqpit na województwo

Brzesciaúskle. List Augusta I. Infeudationis in Decatum
Pruss. 1569.

2. JedrzeJ Sapieha, herbu Lis, 1577., postqpil na województwo

Mscislawskle. Hist. Sapieh.p. 3./. 21. Walicki.

3. MikotaJ Sapieha, herbu Lis, posta_pit na województwo Brzeácian

skiel588. Const./. 256. Bielski J\141. Heíndenszt. lib. t. Strujkowski lib. 25. cap. 3. 1579.

4. Bogdan Sapieha, herbu Lis. Const. .1591. /.353. Paproc. Ogrod

/. 209. Marct Corona. Okolski T. II. /. 149.

5. Jan Abrabamowicz, herb swój wlasny, postqpii na województwo

Smolenskie 1596. MS. Rozrazevianum. Conventicolum Tonnen. 1595.

6. JedrzeJ Zawisza, herbu Labedz, postajiU na województwo Witeb

skie 1599. List Zygmunta III. miastu Lwow.

7. Jan Рас, herbu Gozdawa, Unart kolo roku 1615. Dedicat. Patris

Smiglecki De Uno Capite 1600. Okolski T. III. /. 339. Decora Lilieti.

8. Bogdan Sapieha, herbu Lis, 1616. Hist. Sapieh. p. 3. 97. Wali

cki o Obrazie Kadeñskim. Kazanie Olszow.

9. MikolaJ Sapieha, herbu Lis, 1617., podobno postqpit na woje

wództwo Nowogrodzkie. Nicola. Verneri Porcensis Rhetor.

10. Piotr Tyszkiewicz, herbu Leliwa, umari kolo roku 1620. Okolski

Tomo II. fol. 99. el in Russia Florida /. 136. Genealogía
Tyszkiewiczów.

11. Balcer Strawinski, herbu Doliwa, umarl 1633. Porzqdek Elekcyi

1632. Pacta Conventa fVladyslawa IV.

12. Alexander Siuszka, herbu Osloja, postqpit na województwo No

wogrodzkie 1635. Consta. 1633. /. 22. et 1634./. 9.

13. MikolaJ Sapieha, herbu Lis, posta.pil na województwo Brzeáciari

skte 1638. Hist. Sapieh.p. 3./. 129. Walicki о Obrazie Koderískim.

14. Alexander ks. Massalski, herb swój wlasny, ornar) 1941. Kazanie na Jego pogrzebie. Monimenta Coll. Brestensis.

15. Alexander Oglriski, herbu Brama, postqpil na kasztelania. Trocka.

Porzqdek Elekcyi 1648. Pacta Conventa Jana Razimierza
Króla.

16. Simon ks. Sanguszko, herbu Pogonla. Sparta Polska, i na In

szych miejscach widziaiem, ale roku nie przypisano. 16.k Krzystor Rudomina, herbu Traby, w 1656-1659. Niesieckí pod Rudominami, gdzle donosi, ze umarl Minskim wojewoda. i ze go tu opuácii.

17. Stanislaw Rajecki, herbu Labedz, umarl. Poniatowskt Morze

Genealogía Potockich. MS. Czar toryscianum in Coll. Raven.

18. KazimierzBialozor, herbu Wleniawa 1669. Imago Divorum Prae

sulum etc. Duryewski in MS. Panegiric. Caput.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

W roku 1561. mistrz Krzyzacki w Inflanciech Ketlerus, i arcy-biskup Ryski Gvihelm, widzac rozszarpana. przez rózne potencye, ju¿ Moskiewskie juz Szwedzkie, jai Duñskie, prowincya, Inflantskq, naradziwszy sie z przedniejszemi panami swemi, Zygmuntowi Augustowi Królowi, Koronie Polskiej i W. Ks. Litewskiemu dobrowolnie poddawszy jq, przysiega. wiernoéci obowiazali siç. Stryjkowski lib. 25. cap. 1. Kojatowski pars 2. W szeáé lat potem w grodzie, to jest 1567. toi samo odnowiona, przysiega, utwierdzili: kçdy te¿ cate to ksiçztwo, na cztery zienii podzielono, to jest: Ryskie, Treideftskie, Wendeñskie i Dynemburskie, kazda z nich miata mied swego narodu senatora i ziemstwo. Herb tez im nadany Gryf bialy, na nogi wspiçty, w polo czerwonem, w nodze jego prawej przedniej, miecz dobyty, do góry wyniesiony, na piersiach zaá litery dwie powiazane S. i A. koronq ztotç opasane. Gryf siç im ten dostat od Chodkiewiczów na pamiqtkç, ie Jan Hieronim starosta Zmudzki, marszatek Litewski i administrator Inflantski swoja. iudustryq do tego przymierza sita dopomógt; litery zaá pierwsze, z imienia swego Sigismundus Augustus przydat. Po ámierci jednak tegoz króla, Moskwa cate inflanty sobie podbita, musiat ich Król Stefan szablq imeztwem Polskiem odzyskiwaé. Jakoz i odebrat, a potem cate Inflanty w roku 1588. na trzy województwa podzielono, to jest: Inflantskie albo Wendeñskie, Derpskie i Parnawskie. Gvagntn Tomo I. Herum Polonic. Heindentxt.

[ocr errors][graphic][merged small]

1. Jerzy Farensbach, herb swój wtasny, od roku 1588., zglnat 1C04.

'¿yete jego w druku od Dawida Hilchen wydanc. Piasecki Hislor.

l.b MacieJ Dembiiiski, herbu Rawicz, 1610. Niesiecki w supplcmencie.

2. Krzysztor Stuszka, herbu Ostoja. Const. 1623.,jui o zmartym.

Okolski in Russia Florida/. 130. Historia Possclii.

3. Teodor Dönhoff, herbu tegoz nazwiska 1621. Okolski T. I. Ar

go Hadziejowicz. Majoris Annuli Gemina.

4. Joachim Tarnowski, herbu Leliwa, ustapü 1633. Lobzyñski

Acroam. Dedicat. Okolski T. I. f. 71. Dedukcya Gcnealogji w Trybunale.

5. Tomasz Sapieha, herbu Lis, postypil na województwo Nowo

grodzkie 1642. Hist. Sapieh. p. 3. Hist. Coll. Brestcnsis 1642.

6. Pawel Sapieha, herbu Lis, poslapii na województwo Witebskie.

Hist. Sajiich. p. 3. Walicki o Obrazie KodcAskim.

7. Mi kolaj Korir, herbu Gozdawa 7mo. Constit. 1646. Kochow.

1655. cliuiact. 2. /. 64. Duryewskt in MS.

8. Przcctaw Leszczyñski, herbu Wieniawa, umart 1670. Caput

Orbe Majus, Panegir. Confirmât, Jurium Gentium Michala
Krôla.

9. Alexander Morsztyn, herbu Leliwa, 1674. Nupliae Agni Pane

gir. Conflrmatio Jur. Gent. Jana III. Króla.

10. Jan Teodor a Schluben, herb swój wtasny 1681. Treterus i/i

Varmicnsi Episc. f. 176. üuryew. in MS.

11. Jerzy Platera, herb swój wlasny. umart 1696. Zaluski T. I. f.

1532. Transakcya pewna, która podpisal 1695.

12. Otto Fryderyk Felkierzamb, herb swój wlasny, od roku 1696.

Zaluski T. I. f. 41. Confederal. Ordinum 1696.

13. Jan Koss, herb swój wtasny, umart nim wziat expedycya, z Rzy

mu na blskupstwo Chetmiiiskie.

14. JedrzeJ Gtçbocki, herbu Doliwa, postapit na Rawskie woje

wództwo.

15. Piotr Przebendowski herbu tegoz nazwiska, postqpit na woje

wództwo Malborskie 1723.

16. Antozi Morsztyn, herbu Leliwa, umart 1736.

17. Wilhelm Platera, herb swój wtasny, umart 1736.

18. Franciszek Szembek, herb swój wtasny, umart 1764.

19. Jan Borch, umart 1766.

20. Stanislaw Brzostowski, umart 1768.

21. Jozalat (Jan) Zyberg, umart 1777.

22. Gaspar Rogalinski, umant 1787.

23. Adam Falkierzamb

CZERNIECHOWSKIE WOJEWÓDZTWO.

Ziemia ta w roku 1633. na sejmie Coronationis Wladyslawa IV. gród i ziemstwo otrzymala wedíug prawa i statutu Kijowskiego, kasztelao takie Czerniechowski postanowiony, i inne urzedy ziemskie porzadkiem Koronnym, aby przez elekcy^ sziy, obwarowano. Takze czas naroki determinowany, i dwóch na sej'ui postów obieraé jej pozwolono. We dwie lecie potem to jest w roku 1635. na sejmie w województwo zamienioua, z nadaníem wojewody i kasztelana. Sama zas" prowincya na dwie ziemi podzielona: Czerniechowski} i Nowogrodzka. w kazdej z nich tak grodzki jako i ziemski urzijd zalozony. S taro

« ZurückWeiter »