Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

super requisitione precariae suae credant et obediant. 463

— Indulget ut pro quibusdam feudis ecclesiae Herbipolensis quae ab ea H. de Bokesperc et ab hoc Conradus de Whisper с tanquam subvasallus tenuerunt, et quae post resignationem ab utroque ecclesiae praedictae factam, ad instantiam Conradi de Winsperc per episcopum marchioni de Baden fuerunt collata, idem Conradus regius ministerialis in compensationem ecclesiae septem villas ex suo patrimonio conférât. 464

— Sententiam ab abbate Sancti Galli editam promulgat qua haeredes haeretici ad mortem condemnati bonis ejus haere- ditariis gaudere debent, beneficiis ad jus dominorum a quibus habebantur redeuntibus et bonis mobilibus ad dominum hominis condemnati. 465

— Ex resignatione Henrici comitis de Nassowe qui jus patronatus in ecclesia Herbornensi de lantgravio Thuringiae tenebat, eamdem ecclesiam domui Theutonicae pleno jure possidendam confert, cum resignatio legitime facta sit. 466

- Ratum habet et confirmât arbitrium post longam litem inter capitulum Naumburgense et capitulum Cicense, mediantibus archiepiscopo Magdeburgensi, episcopis Naumburgensi, Merseburgensi et Mutinensi, compromissum quo ecclesia Naumburgensis tanquam cathedralis jus eligendi episcopum pleno jure habere declaratur, vetatque ne quis Naumburgensem episcopum in ignominiam aut lesionem ejus Cicensem nominet, 467

— Ad requisitionem conventus de Maulbronn per sententiam coram se latam déclarât ut si qua ecclesia hominem habuerit qui ad civitatem aliquam se transtulerit et sine haerede decesserit, proprietates ipsius ipsa ecclesia obtineat pleno jure. 470

- Fratri Budolpho et successoribus ejus praepositis ordinis Sanctae Mariae Magdalenae in Alemannia concedit ut bona recipere possint a magnatibus seu ministerialibus imperii, licet isti a se fuerint infeodati. 471

- Petentibus abbate et conventu beau Udalrici et Sanctae Afrae apud Augustam, praedia eorum in villis Bonsteten, Vocteswiller et Ruotin a duobus ministerialibus regiis compárate in protectionem suam recipit, ipsumque monasterium securum reddit quod in eisdem praediis praeter consuetudi

68

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

^februsr,

vei lneunte

Mllltio.^

martio.

^mnrtio.^

22 wlüi

lS^unii,

Lipnmtlim-
souem.

tr»n8oni3.

Iu ourßo

8nuoti

tzmriei.

Iu burßo 5. yuirlei.

Ka^na/ck«« ei««? F/»o/e<i im/^rialü I'usciae et Mlsc^iae iegatu« Komm« eivitnUs t)5iml et e»«lri Neennnti et ornetere» eivitlltem Uum»n»m iu omuiliu8 Kundus et po38e88iouibu3 eorum ibiclem «xvre88i8 pro eorum ßrntis 8ervitli3 mnuutenere et eou8erv»re nromittit. ll 2

— IH»ttn»eo äe (Ällvello ^miüU knuormiwuo^ teuäum unum militi« in ttornelo et LutmIÜuo oouoeäit. l67, uot. l.

^vesa^</l« <ie F^lac c<uiei/»n«« F»nc<» Mniaiü, 7l»^nai<li «iucü F/wlelan» im^eT'»»/«« in ^«««a ieFati vic»»'««, numiue« moutiz ?uliti»ui iu ver8oui8 et rebus exilnunit pro eo «zuocl »cl m»näütum 8uum venire uolueruut. l 99, uot. l.

— Nozdem iternm imperillli uauuo äuurum miUium mnrearum lu-ßeuti 8Uvnouit. /bickm. tempore e2pitu!i ßeneral.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

20 2pril,

18juuil,

l9Mii.

l Mi.

10Ml.

12,13 et 16 Ml.

In p2rtlbus

moutis

?o!iei2nl

juxt» postum

tzuiußulmelU.

NouUonielli.

In pllwtio
communis
Vieeuti2e.

In p2>2tio
?2äu2e.

ölantuae.

?ueäu8 initum inter ^dbu>8S2e priueipem 82r2eeuorum Hlrieae et lriäerieum Nanmnorum imveretorem per Vibaläum ejusäem imper2toris le^atum äe e2ptivls lnvieem re8tituenäi3, äe liberwte neßotiüt!oni8 et »2vißii inter ^frie2UU8 et enri8ti2uo3, äe jurisäietiuue super 82l2eeuas insui28 t!os!r2e, äe re3t2ur2tioue mutu» omnium ä2mnorum; ^U2e ouiäem p2x in äecem lwnis 2 couelusiune loeäeri8 ejusäem äur2re Hebet. 276

^Mll238i2tore8 (,neb2räi üe ^rue3tein It2Ü2e leß2ti re3pou8um pote8t2ti8 montis ?oliti2ul relerunt, yuu iste äixit 8e uon velle esse 2ä M2uä2tum äieti leß2ti 8ine lieeutw pote8t2ti3 et e«mmuni8 ?Iorenti2e. 288, not. I.

<?^eöa»'</u« </e ^>»°ne«<eln «m/»^»»^ in /iaiia ieF«<<« commune moutis ?oliti2ui et poteswtem lmperi2ll b2nno 8Uppouit pro eo <zuoä M2nä2to 8uo äe p2ee p2rere eontemp8eruut. 28?

?rocur2tio 8vnäiei3 eommuni8 Vieeuti2s ä2t» 2ä t2eienä2m, eoutl2nenä2m et eompleuä2m 8oeiet2tem inter commuum?2üu2e, Verou2e, Kl2ntu2e, Lr!xi2« et lerr2ri2e. 29 l, not. t.

?r«eul2tio svnäieo communis?2äu2e ä2ta 2ä l2eienä2m, eon» tr2benä2M eteompleuä2m sociewtem cum eivitHtidusürixiae, Kl2ntu2e, Veron2e, k'err»^« 2« Vlceuti2e. /büi., not. 2.

?otest28 Nl2uw2e et svnäiei Vrixi»«, Vieenti2e, ?2äu2e, Veron2e et ?err2ll2e jur2ut et renovent sociewtem pr2eäictnrum civiwtum orcliu2t2m per 2utl2uos sueiewtis I.omb2läi2e, Itt2renl2e et Nom2ßN2e. 290

[ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

DOCUMENTA Vabia Ad Tebbah Sanctam Spectantia.

Gervasius abbas Praemonstrati Friderico Romanorum impera-
tori gratulatur in negotio peregrinationis transmarinae, et
supplicat ut cum per dexteram ejus a Terra Sancta expulsi
fuerint Chananœi, ecclesiae Sancti Samuel is et Sancti H aba-
cue ordini suo reddantur. 479 Relation française de la croisade de l'empereur Frédéric П. 480

Fragmentum itineris Friderici Romanorum imperatoris ad
Terram Sanctam navigantis. 489 Litterae fictitiae quibus Gregorius papa magistris militiae
Sancti Johannis et Templi neenon et soldano Babyloniae
песет Friderici imperatoris suasisse dicitur. 490 Transcriptum capitulorum treugae ab imperatore Friderico
cum soldano Babyloniae initae, quae patriarcha Hierosoly-
mitanus papae direxit cum animadversionibus in modum vi-
tuperii. 8G

Hertnannus Teulanicorum magister papae nuntiat quid in Terra
Sancta advenerit, praecipue de munitione civitatis Joppe et
de conclusione pacis inter imperatorem Fridericum et sol-
danum Babyloniae. 90 — Cuidam scribit quomodo die quo imperator apud Jerusa-
lem coronam portavit, ipse excusationes ejus coram magna-
tibus et populo exposuerit, nuntians civitatem ab archiepis-
copo Caesariensi interdicto suppositam licet imperator in
his omnibus non aliter agere potuerit quam egerit. 99 Geroldus patriarcha Hierosolymitanus papae scribit quidquid
Fridericus imperator in Terra Sancta post accessum suum
egerit et quomodo cum soldano Babyloniae pacem fraudu-
lentam neglectis terrae utilitatibus inierit. 102

— Omnibus Christi fidelibus quis fuerit in Terra Sancta impe-
ratoris processus denuntiat, incusans quod ille post suum
apud Accon reditum Templariis et viris religiosis injurias et
damna ibidem expressa intulerit. 135

1227

13 april,

1229

4 aprilis,

19 dec.

1230

10 maii.
13 maii,

1251

24 feb.
1227

31 julii.

1228

[august]Apud

Westmona-

sterium.

Apud
Merieberg.

Constantiae.

Tornaei.

Tornad.

Ratisbonae.

Esslingen.DOCUMENTA YABIA AD BBS ALEMANKICAS SPECTANTIA.

Henricus Angliae rex Ludewico Bawariae duci grates agit quod
pro foedere inter se et imperium ineuiulo operam dederit,
mittitque nuntios rogans ut negotia inchoata ad effectum
velit perducere. 322

— Ottoni duci de Bruneswic gratulatur quod a carcere in quo
detinebatur liberatus fuerit; nuntiatque se papae scripsisse
ipsum ei commendans et rogans ut apud principes Aleman-
niae eumdem commendare velit. 116, not. 2.

Otto Sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconus cardinalu, in
Alemannia legatus, monasterio Santae Mariae Magdalena?.
Privilegium impertitur. 403, not. I.

— Devotis visitantibus monasterium de Burtscheid juxta
Aquisgranum quadraginta dies indulgentiarum conce-
dit. 417, not. 1.

— Episcopis Monasteriensi, Paderburnensi et Osnaburgensi
mandat ut favorem et auxilium impendant abbati de Bre-
delar fratribusque praedicatoribus Conrado de Huxaria
(Höxter) et Ernesto de Osnabrück, quibus ad reformationem
cleri tarn regularis quam secularis officium visitationis com-
misit. 415

— Abbatem et conventum monasterii de Banz sub Ecclesiae
protectione recipit. 449, not. 1.

Eberwinus scultetus et cives de Franhenfurt ad petitionem regis
et reginae Romanorum et domini Gerlaci de Büdingen cen-
sui trium librarum de curia Ridem renuntiant. 338, not. 2.

[august.]

Esslingen.

Ludewicus dux Bavariae et comes palatinus Rheni notum facit
quod Eckbertus episcopus Babenbergensis seipsum et filium
suum Ottonem investivit de feudo quondam Alberti co-
mitis de Bogen a Patavio versus Batisponam pósito, qui-
busdam tarnen villis ab ecclesia Babenbergensi retinendis;
cui paginae Henricus Bomanorum rex una cum Leupoldo
Austriae duce et aliis ibidem nominatis sigillum suum ap-
ponit. 387, not. 1 et 501

— Notum facit quod idem episcopus seipsum et filium
suum investivit de feudo fratrum Abrami et Alberti de
Hals. 500

« ZurückWeiter »