Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1220

in universis civitatibus Tusciae fodrum imperiale ei exhibe-
retur, et quum id non debeat nisi per nuntios Ecclesiae Ro-
manae requiri, ad partes Maritimae et Campaniae direxisse
R. Sancti Angeli diaconum cardinalem, qui fodrum in his
quoque partibus ipsi faciat impendi.

79
13 dec. | Laterani. - Mandat praelatis per reguum Arelatense constitutis ut auxi-

lium praestent et favorem Guillelmo marchioni Montisfer-
rati, cui Fridericus Romanorum imperator regnum hoc or-
dipandum commisit.

81
15 dec. Laterani. - Pelagio Albanensi episcopo, Apostolicae Sedis legato, nuntiat

se Fridericum in Romanorum imperatorem una cum con-
sorte ejus in basilica Sancti Petri coronasse; qui cum suc-
cursum exercitui christiano in proximo martio destinandum
et se ipsum in sequenti augusto personaliter transfretatu-

rum promiserit, de desiderato succursu tandem babendo con-
1221
fortetur.

82
18 feb. Laterapi. |- Notificat quomodo ducatum Spoletanum receperit et comi-

tatum Mathildis indebite in magna parte occupatum violen-
tiisque turbatum sub Ecclesiae Romanae dominio revocaverit,
consentiente et adjuvante Friderico Romanorum imperatore
cujus litteras et mandata ad hoc pertinentia memorat; ita ut
totum beati Petri patrimonium a Ponte Ceperani usque ad

Radicofanum nunc pacifice disponatur.
14 mart. Laterani. - Universis ecclesiarum praelatis per Lombardiam, Mar-

chiam, Romaniolam et Tusciam constitutis scribit se ad eos
misisse legatum (Hugolinum] episcopum Ostiensem ad evan-
gelizandum verbum Crucis, cui per omnia studeant obe-
dire.

142
13 junii. Laterani. - Fridericum Romanorum imperatorem hortatur ad galeas

quas praeparari fecit in auxilium christiani exercitus trans-
mittendas celeriter, cum multi jam de mora ejus murmurent
sibique dilationem voti praecipue imputent.

190
3 julii. Laterani. Conrado capellano et poenitentiario suo mandat ut Conrado

episcopo Metensi, imperialis aulae cancellario, propter fractio-

nem tibiae voti prosequendi dilationem concedat. 722, pot. 2.
20 Julii........ - Friderico Romanorum imperatori qui ad subsidium Terrae

Sanctae quadraginta misit galeas respondet id sibi acceptis
simum fuisse, licet ex his magnum exercitui christiano

commodum venturum sperari non possit. 191, not. 1.
21 aug. Laterani. 1- Friderico Romanorum imperatori scribens de negotio Ter-

128

INDEX DOCUMENTORUL

995

122

200

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

rae Sanctae conqueritur quod ipse christianum exercitum pollicitis fefellerit, gravesque superaddit minas quod ad electiones ecclesiarum in regno ejus vacantium manus extenderit; privilegium renuntiationis quod edidit memorat, mo

netque ut a tanta temeritate desistat. -- Archiepiscopo Moguntinensi et ministerialibus ecclesiae Hil

densemensis scribit se electionem et confirmationem Conradi

poenitentiarii sui ad hanc sedem ratam habere. 726, not. 2. - Friderico Romanorum imperatori infelicem exercitus chris

tiani casum exprobrat, quem sibi etiam multi imputant, quum toties dilationem processus postulanti morem gesserit; hortatur ad hoc vituperium Deo et hominibus satisfaciendo diluendum, monens quod si nimis remisse egerit ipsi ulterius parcere non poterit; mittitque ad eum Nicolaum

Tusculanum episcopum, Apostolicae Sedis legatum. 220 – Episcopum Tusculanum monet ut si revera Fridericus Ter

ram Sanctam recuperare voluerit, hunc ad colloquium cum se ipso quam citias habendum inducat, idemque interea ad expeditionem movendam eo die quem constituerit universos imperii populos excitet.

222, not. 2. - De legatione ad Fridericum a se missa universos occidentis

episcopos certiores facit, monens ut populos eisdem commissos ad subsidium Terrae Sanctae ferendum exhortentur.

222, not. 2. - Pelagio Albanensi episcopo, Apostolicae Sedis legato, scribit

se, colloquio nuper cum Friderico Romanorum imperatore
de rebus Terrae Sanctae celebrato, aliud colloquium apud
Veronam circa festum Beati Martini indixisse; ad quod in-
vitandos decernit Jobannem Hierosolymitanum regem ip-
sumque Pelagium, si possint sine damno a Terra Sancta
abesse ; Fridericum insuper juravisse quod iter arripiet ter-
mino quem sive in praedicto colloquio sive circa colloquium
ipsi praefigendum duxerit.
Monasterium
Monasterium Sancti Dominici monasterio Casaemarii in-
corporandum juxta tenorem privilegii Friderici Romanorum
imperatoris confirmat.

237, not. 1. - Jura ecclesiae Cephaludensis Harduino episcopo confirmat, interdicens de cui ecclesiae ejus canonicos sive conversos absque ejus consensu liceat ad conversionem recipere. 919, not. 1.

[blocks in formation]

140

[blocks in formation]

1223
18 april.

11 maii.

mat.

sexeunte
maio.]

375

27 junii.

5 aug.

Laterani. |-- Philippum Francorum regem hortatur ut pacem faciat cum

rege Angliae, eique nuntiat imperatorem apud colloquium
in Campania celebratum promisisse se post biennium in Ter-
ram Sanctam transfretaturum.

376, not. 1.
Laterani. - Incorporationem monasterii Sancti Dominici in ecclesia
Casaemarii quondam factam memorat et denuo confir-

237, not. 1.
Laterani. - Philippo Francorum regi iterum nuntiat imperatorem apud

colloquium in Campania celebratum se post biennium trans-
fretaturum juravisse et ducendam in uxorem filiam regis

Hierosolymitani promisisse.
Signiae. - Friderico Romanorum imperatori conqueritur quod Capua-

nae et Aversapae ecclesiis ipse providere praesumat et, si
alios ad easdem ecclesias curia Romana miserit, hos recipi
prohibeat, adjectis verbis in auctoritatem pontificalem con-
tumeliosis; jus suum in ecclesias regni Siciliae memorat,
hortaturque ut saniori usus consilio asperitatem verborum

negando removeat et in nuntium ipsius refundat. 384
Signiae. - Friderico Romanorum imperatori scribit se auctoritate

praesentium dispensare ut copuletur cum Isabella filia regis
Hierosolymitani, quae ipsi in quarta consanguinitatis linea
attinere dicitur.

394
Anagniae. - Friderico Romanorum imperatori nuntiat ordinationem a

Sede Apostolica factam inter ecclesiam Messanensem et mo-
nasterium Sancti Salvatoris de lingua Phari, monetque ut

gratam accipiat, cum minime in hoc juri ejus derogetur. 398
....... - Friderico Romanorum imperatori grates agit quod ad inter-

ventum suum (Rogerium comitem Fundanum dimiserit,
rogatque ut superaddita gratia filium ejusdem quoque di-
mittat, quum pro eodem comíte se obligaverit quod nihil
contra ipsum attentabit.

427
Laterani. - Ludovico Francorum regi transmittit litteras imperiales de

succursu Terrae Sanctae procurando et de treugis cum rege
Angliae innovandis.

429
. . . .
...- Friderico Romanorum imperatori scribit ut R. quem Pul-

sanensem abbatem ipse constituit, recommendatum habere
velit.

523, not. 1.
Friderico Romanorum imperatori scribit se ad eum mittere

Pelagium Albanensem episcopum et Gualonem Sancti Mar-
| tini presbyterum cardinalem cum plenae legationis officio, qui

14 oct.

-

1224
(martio

seu
aprili
circiter. ]

4 aprilis.

Ljunio
circiter.]

1225
18 julii.

Reate.

[blocks in formation]

mandata sua de expeditione Terrae Sanctae deferant ipsum-
que ad ea servanda etiam sacramento astriogant. 498

Friderico Romanorum imperatori nuntiat se ecclesiis Ca-
puanae, Salernitanae, Brundusinae, Consanae et Aversanae
diu vacantibus tandem providisse, personas idoneas ordi-
nando de regno oriundas et fideles, ipsumque hortatur ut
novos praelatos accipiat et bonoret juraque eis conservet
integra.

522
Friderico Romanorum imperatori nuntiat quomodo preces
ejus super absolutione comitis Tripolitani admittere non
potuerit, cum nuntii ejusdem comitis conditiones a cardina-
libus oblatas recipere noluerint.

538
- Comitem Tripolitanum anathematis sententia iterum per-

cellit ejusque terras interdicto subjicit. 539, not. 1.
- Friderico Romanorum imperatori scribit ut regem Cypri

Henricum aeta i minorem recommendatum habeat. 541
- Friderico Romanorum imperatori scribit increpando super

eo quod non contentus finibus quibus contenti fuerant ii qui
ipsum in imperio antecesserunt, patrimonium beati Petri
invadere praesumpsit; quare monet eum sub poena excom.
municationis quatenus Apostolicae Sedis jura de caetero per
se vel per alium nullomodo inquietet.

552
Friderico Romanorum imperatori scribens vehementer de
ipso conqueritur quod Ecclesiam Romanam diffamare nita-
tur, cujus beneficia erga ipsum diffuse enumerat; contra
autem, violentias ejus erga episcopos regoi, perfidiam erga
Thomasium de Celano caeterosque comites, ingratum in so-
cerum ipsius animum, patrimonii beati Petri iniquam ag-
gressionem exprobrat, monens ne illum prospera seducant
et a debita devotione removeant.

588 et 589
- Friderico Romanorum imperatori scribit, hortaturque ut

regi Daciae ab Henrico comite de Zwerin carcerato et op-
presso opem ferat.

608 et 609
- Friderico Romanorum imperatori conquerendo scribit quod
Tancredus de Campelio usa com Bertholdo, imperiali sin
Tuscia) nuptio, viros ad Sedem Apostolicam venientes sive
redeuntes in stratis ceperit et ipsorum litteras a se impe-
tratas publice legi fecerit; quod non sine ipsius conniventia
fieri potuit. Unde ad correctionem tantorum excessuum , ut
debet, procedere disponit.

633

[blocks in formation]

1226 20 ang.

29 nov.

1227 5 jan.

5 jan.

Laterapi. - Friderico Romanorum imperatori scribit ut idem adhibeat

iis quae ipsi fideliter frater Leonardus proponet. 675 Laterani. - Friderico Romanorum imperatori roganti ut ea quae quon

dam Raymundus comes Tolosanus ab imperio tenuit, ipsi restituantur, respondet se Romano Sancti Angeli diacono cardinali, in his partibus Apostolicae Sedis legato, dedisse in mandatis quod jura imperii servarentur illaesa et terrae per episcopos custodirentur diligenter, donec inquisitione a le

gato facta, restitutio sine incommodo fieri possit. 693 Laterani.

- Rectoribus societatis Lombardiae, Marchiae ac Romaniolae mittit compromissi formam quod ipsi et Romanorum imperator in providentia sua et fratrum suorum posuerunt, scilicet quod imperator omnem in eos rancorem remittet bannaque et constitutiones editas relaxabit; ipsi autem dabunt imperatori pro subsidio Terrae Sanctae per biennium quadringentos milites et in adhaerentes imperatori omnem rancorem dimittent; mandans ut patentes litteras sigillis ipsorum munitas usque ad proximam dominicam instantis quadragesimae sibi transmittant.

703 Laterani. - Fridericum Romanorum imperatorem rogat ut juxta de

cisionem a se factam, marchionem Montisferrati in gratiam recipiat.

706, not. 2. Laterani. - Praeposito et decanis ecclesiae majoris et Sancti Stephani

apud Maguntiam nuntiat se providisse Engelberto Osnaburgensi electo qui ab administratione hujus ecclesiae fuerat amotus, mandatque ut super beneficia eidem ad sustentationem concessa episcopos et abbates hic designatos com

pellant. Laterani. - Notum facit se sub beati Petri et sua protectione Fride

ricum imperatorem et filium ejus cum imperio et regpo sus cipere, quum iste ad liberationem Terrae Sanctae se potenter accingat.

706 et 707 Laterani. - Fridericum Romanorum imperatorem hortatur ut Johan

nem Hierosolymitanum regem socerum ejus, ex ipsa affinitate depressum unde multi honoribus promovendum sperabant, in imperialis gratiae plenitudinem reassumat, mittens ad ipsom super boc tractando negotio abbatem Sancti Martini Viterbiensis.

T08 Laterani. Regimini et custodiae Jobannis de Briena totum patrimonium

I a Radicofano usque ad Romam committit, acepta Marchia

11 jan.

903

13 jan.

27 jan.

27 jan.

« ZurückWeiter »