Abbildungen der Seite
PDF
[blocks in formation]

cipere debeant, idemque post decem completos annos per
ipsum rursus redimi possit. 40

— Claustrum dictum Rocca Dominarum in dioecesl Vercel-
lensi cum priorissa, sororibus et fratribus in sua imperiali
protectione suscipit eidemque bona ibidem expressa et liber-
tates confirmat. 41

— Pagano episcopo Vulterrano et ecclesiae ejus omnia privl-
legia et bona conflrmat quorum pleraque ibidem nominatim
recensentur, eique vicarii potestatem in comitatu Vulterrano
et etiam in Tuscia confert 41

— Ad petitionem Almericl abbatis Sancti Severi de Classe
juxta Ravennam, illum cum fratribus et possessionibus ejus-
dem monasterii in imperiali sua protectione recipit, omnia
confirmans quae habet vel de caetero poterit adipisci etquae a
praedecessoribus suis aut ab aliis per concessiones tenet. 45

— Monasterio de "Wezzinsbrunne dat, tradit et perpetuae pos-
sessionis titulo confirmat tres homines consistentes in quo-
dam novali ad suum dominium pertinente. 49

— In favorem monasterii de Vezzinsbrunne ministerialibus
aulae imperiali subjacentibus concedit Hcentiam illi bene-
faciendi; principes autem et nobiles hortatur ablata praedia
eidem restituere. 50

— Ad reformandam pacem et concordiam, in Lombardiam,
Romaniolam, Tusciam et per totam Italiam legatum mittit
Conradum Metensem episcopum, imperialis aulae cancella-
rium, cum plena potestate et auctoritate imperiali, ratum ha-
bens quidquid ante suum in Italiam adventum aut post le-
gatus iste suus fecerit aut facere poterit. 54

— Concedit Rudulpho de Noxa (Nozza) et Suzoni Coleono ci-
vibus Pergamensibus eorumque haeredibus cognitionem et
definitionem causarum appellationum tam in civitate quam
in districtu, secundum formam privilegiorum Henrici sexti
et Philippi. 56

— Nobiles de Cucurno prope Januam sub sua protectione
suscipit. S8

— Principes suos Guidonem, Tigrinum, Roggerium, Mar-
coaldum et Aginulphum filios quondam GuidonJs Guerrae,
Tusciae comites palatinos, pro gratis eorum servitiis sub
speciali protectione sua recipit cum omnibus bonis eorum et

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

possessionibus quae ibidem nominatim enumerantur, om-
niaque eorum jura et privilegia confirmat. 58

— Congregationem intrinsecam Veronensem sub protectione
sua suscipit elque dat, tradit et confirmat omnes possessiones
ibidem nominatim expressas. 65

— Renovat et conflrmat communitati Astensi privilegium
quod ipse tempore regni sui anno 1219, mense febrnario,
jam eidem concesscrat. 67 et 913

— Renovat et conflrmat communitati Papiensi cujus fides
nunquam de sua memoria excidet, privilegium quod ipse
tempore regni sui anno 1219, 29 augusti, jam eidem con-
cesserat. 68

— Henrico episcopo Mantuano confirmat curtem Burbasti
cum suis pertinentiis, videlicet Roncho, Ferrario, Rigarello
et Charzetulo, et Castrum Novum et omnes alias curtes eis-
dem episcopatui et ecclesiae pertinentes. 68

— Ad supplicationem Benivoli de Bellan et Jacobi de Rugia,
civitati Vercellarum confirmat privilegia, donationes et con-
cessiones ab avo et patre sno seu ab altero eorum eidem ci-
vitati olim indulta. 69

— Albericum Sassenatensem episcopum et ecclesiam cum om-
ntbus eorum possessionibus sub speciali protectlone sua re-
cipit illumque corporaliter investit, praecipiens ut scripta a
quadraginta annis facta quae in damnum hujus ecclesiae
venlre possent, nullum robur habeant. 70

— Albertum, Matteum et Thebaldum de monte Acuto pro
gratis eorum servitiis cum bonis et possesslonibus eorum-
dem in speclalem suam protectionem recipit, pluraque addit
privilegia, scilicet de Armannis et Lombardis, de immunitate
datlonis, de foro in Castilione tenendo, etc. 72

— Universls hominibus de Castro Novo mandat ut comiti
Uberto de Castro Novo tanquam ipsorum domlno fidelitatem
jurent et obedlant, notiflcatque se commisisse Conrado Me-
tensi et Spirensi episcopo, imperialis aulae cancellario, cau-
sam vertentem inter ipsum comitem et archiepiscopum Ra-
vennatem. 74

— Ugollno de Parma comitl Romanlae mandat ut homlnes de
Castro Novo jurare faciat fldelitatem Uberto comiti subpoena
impositionis in banno. 74, not. 1.

[table]

- Bertboldo patriarchae Aquilegensi per sententiam concedlt
facultatem ordinandi fora, banniendi et disbanniendi in ju-
risdictione ejus, vetatque ne civitatibus quae subsunt eidem
patriarchae Uceat eligere potestates, se intromittere de epi-
scopatu post decessum episcopi, monetas constituere, mo-
lendina construere, vendere vel alienare quae ad regalia
pertinent, conjurationes facere, etc., sine voluntate et con-
seusu lpsius patriarchae. 76
- Conrado et Oppizzoni marchionibus Malaspinae et eorum
haeredibus omnes possessiones et omnia jura ibidem expressa
in feudum concedit et conflrmat. 914

- Praeposito et capitulo Sancti Servatii in Trajecto concedit
ut homines ipsius ccclesiae victualia frumenti et vini ad opus
ecclesiae tam per terras quam per aquas in imperio deferant,
sine theloneo, passagio aut exnctione aliqua. 77

- Ecclesiae, praeposito et capitulo Aquensi concedit ut in
omni districtu imperii homines ipsius ecclesiae victualia
frumenti et vini ad opus ecclesiae tam per terras quam per
aquas deferant, sine tbeloneo, passagio aut exactione ali-
qua. 78
• Privilegia a praedecessoribus suis indulta genti Advocato-
rum de Colle Putei prope Lucam conflrmat, cum titulo sacri
palatU comitum et imperiaUum missorum, jurisdictione et
possessionibus. 88

- Johannem abbatem monasterii Virginis Mariae de Monte
Virginis fratresque, possessiones et personas eidem mona-
sterio subditas sub speciali protectione sua suscipit, omnes
eoncessiones et immunitates ab eodem obtentas conflrmat,
obedientiasque et ecclesias ejus recenset. 86

- Homines burgi Sancti Donninl sub imperiali sua protec-
tione suscipit, eorumque communitati concedit plenam juris-
dictionem cum mero et mixto imperio. 92

- Ad preces Honorii papae privilegia monasterii Sancti Ze-
nonis extra muros Veronae deperdita et combusta renovat,
hoc monasterium sub speciall sua protectione recipit, poa-
sessiones ejus enumerat et conflrmat, omnibusque conces-
sionibus a quibuscumque eidem monasterio factis novum
addit robur. 93

— Mandat praelatis, comitibus, baronibus caeterisque per re-
gnum Siciliae constitutb ut cui

[blocks in formation]

multas dudum pressuras sit perpessum, jura ipsius quaecumque teneant sine difficultate reddere curent; monens etiam se Stephano abbati Cassinensi licentiam concessisse per se ipsum auctoritate imperiali Jura ista alienata recipiendi. 100

— Monasterio Cassinensi concedit ut ballivi et judices terrae ipsius monasterii dviles quaestiones hominum abbatiae juxta consuetudines regni audiant et determinent finaliter, non obstante appellatlone ante diffinitivam sententiam ad raajestatem imperialem interposita. 101

— Ad supplicationem Stephani abbatis Cassinensis, xenodochium Sancti Benedicti pro solatio egenorum et peregrinorum extructum sub sua protectione recipit, possessioncsque ejus recenset et conflrmat. 102

— Petrum abbatem et monasterium Sanctae Mariae in pede Roccae Pimontis in speciali protectione sua recipit, eique concedit et conflrmat startiam et molendinum Arcupinti, terras Sancti Marciani et omnes venditiones, oblationes seu donationes ibi factas. 104

— Actioni et Phylippo de Troja mandat ut a molestatione monasterii Sancti Angeli de Marano quod sub protectione sua spedali recepit, de caetero penitus reraaneant, eique omnia injuste ablata ad plenum restituant. 106

Riccardus de Ofen justiciarius Aprutii eisdem scribit de eadem re. 107

— Confirmat et reno vat juramentum quod in anno 1219, mense septembris, apud Hagenowe Honorio papae praestitit de patrimonio beati Petri, terra Mathildis caeterisque possessionibus Ecclesiae Romanae manutenendis. 108

— Conflrmat et renovat privilegium quod in anno praecedenti, 24 septernbris, apud Sanctum Leonem, Ecclesiae Romanae fecit super bannitione detentorum castri Gonzagae. 109 . Hospitali inflrmorum in Jerusalem confirmat omnes ejus possessiones in Romano imperio, idemque in sua protectione speciali suscipit 110

— Ad requisitionem amicl sui Hugolini Ostiensis et Velletrensls episcopi, donat et confirmat abbati et conventui Sanctae Mariae de Monte Mirteti supra Nimpham tenimentum Turrianum suo dernanio devolutum. 110

— Ad supplicationem episcopi Pataviensis (?), Nicolaum Salernitanum archiepiscopum et ecclesiam ejus sub protectione

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

sua recipit, privilegia omnia praedecessorum raorum confir-
mat cum bonis omnibus ibidem nominatim expressis, liber-
tates recenset et novas immunitates concedit. 111

— Rogerio abbati Casaemarii restituit et conflrmat privilegia
a parentibus suis eidem monasterio concessa, quorum te-
norem abbreviando memorat. 116

— Balsamo abbati Cavensi privilegium impertitur quo posses-
slones omnes monasterii ejusdem cum castris et casalibus
ibi expressis ei conflrmat, omni servitutis jugo monasterium
exiroens et plateaticum in Cilento portubusque Fontis et Ve-
teris eidem plene concedens. 118

— Restituit et confirmat universis hominibus de Ebulo privi-
legium quod juxta generale edictum in curia Capuana factum
sibi resignaverunt, quo ipse terram et bomines hujus loci in
suum demaniura receperat et bona eis utenda conflrmaverat
quibus temporibus regis Guillelmi secundi utebantur. 122

— Universis imperii fldelibus et omnibus civitatibus Lombar-
diae et Tusciae raandat ut viriliter ad succursum Terrae
Sanctae se praeparent et accingant, de quo ipse diebus et
noctibus cogitat; monetque ut efficaciter impleant quaecum-
que eis duxerit proponenda Hugolinus Ostiensis et Velle-
trensis episcopus, Apostolice Sedis legatus, cui etiam per
speciale mandatum plenam auctoritatem imperialis vfcarii
concedit. 122

— Monasterium Sancti Spiritus de Silva Oreolae dioecesis Sanc-
tae Agathae sub protectione sua suscipit, eique omnia jura et
bona confirmat necnon et caeteris ecclesiis Sancti Spiritus,
scilicet Tufarae, Turris Palatii, Maralfi et Caleni. 134

— Ludoycum abbatem de Fabaria (Pfeffers) ct conventum
ejusdem loci cum juribus et possessionibus ejus sub sua spe-
ciali protectione recipit et ab omni jurisdictione patronatus,
advocatiae seu cujuslibet subjectionis eximit. 137

— Scribit Honorio papae ut non turbetur propter constitu-
tionem nuper in curia Capuana editam de resignandis privi-
legiis a patre suo et postea tempore turbationis regni indul-
tls, quia requisita privilegia ad curiam Romanam destinare
curavit. 139
- Judaeis licentiam concedit morandi apud Tranum ea con-
ditione ut annuatim clero cathedralis ecclesiae Tranensis octo
et triginta uncias auri solvere debeant. 140, not. 1.

121

« ZurückWeiter »