Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors]

et eam seu nomine Ipsius Stephanum eomitem Burgundiae patrem ejus mlttere in possesslonem castri Burgdorf et omnlum bonorum quae Bertholdus quondam dux Zaringiae eidem ln dote contulit. 8 i 8 et 819

— Notiflcat sententiam a suis prindpibus pro Llbaldo de Bafrimont latam, scilicet ut hominibus ejusdem Linaldi in vallibus de Hausburg non liceat eommunitates, constitutiones et conjunctiones fidei vinculo firmatas inire sine consensu ipsorum domini. 819 et 820

— Ad preces Petri decani et Folmari archidiaconi majoris ecclesiae Tullensis, approbat et conflrmat duo privUegia eidem ecclesiae indulta, scilicet ab Arnulpho et Henrico II regibus Bomanorum. 821

— Monasterium de Bugersberg cum omnibns bonis ejus mobilibus et immobilibus sub speciali sua protectione recipit, praepositoque et confratribus hujus locl promittit qaod advocatiam monasterii ad manus suas detinebit nec eam a dominio suo alienabit. 821

— Ordinationem confirmat inter Aquensem ecclesiam et parrochianos de Senceche (Sinzig) super derimli vinearum ad eamdem parrochiam pertinentium factam. 822 - Ad supplicationem Guidonis abbatis de Cappel, in protectione sua suscipit quidquid hoc monasterium in Turego et in districtu ejus possidet, peculiariter domum ad ripam fluminis Juxta pontem constructam et omnia quae in futurum legitimo modo acquirere poterit, eamdem ecclesiam omni exactione in perpetuum eximens. 825

• Henricum comitem Barrensem et nobUem virum Fridericum de Brisseio pro gravaminibus quae eeclesiae Tullensi intuierunt legitime citatos, pro eo quod non comparuerunt diebus assignatis, juxta sententiam principum vinculo proscriptionis innodat. 826 . Ad supplicationem Bernardl abbatis in Odenheim, culturam vinearum montis Eichelberg duodecim rusticis ecclesiae ab eo traditam sub certis conditionibus conflrmat. 827

• Ad petltionem archiepiscopi Coloniensis et de consiUo principum imperii, ecclesiae et dvitati Coioniensi conflrmat priTilegium quo Henricus sextus, 28 Junii 1193, castrum Are ecclesiae archieplscopaU et theloneomm exempUonem bur

in feodo concesserat. 828 1225 20 jan.

20 jan.

23 jan. llfebr.

24aprll.

25 aprll. 28 april.

21 maii. 2 julli.

2 julll. 27 jolli.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

— Conflrmat donationem a Liutolfo de Sunniswald hospitali Theutonicorum Sanctae Marlae in Jerusalem coram se factam de ecclesiis in Sunniswald et Asoldespach cum jure patronatus et advocatia, et de montibus qui dicuntur Nidungen et Arne cum proprietate feudorum. 829

— Vetat ne quis praefectns vel advocatus In Walheim fratres Dpminici Sepulchrl apud Denkendorf commorantes molestare praesumat in possessione bonorum, quae quondam AIbertus [comes] de Calw eisdem fratribus contulit 831

— Homines monasterii de Salem ab omni seculari jurisdlctione eximit 811, not. 2.

— Sententiam per abbatem Sancti Udalrici in Augusta impetratam promulgat et conflrmat : abbatem praedictum non teneri feodali jure cuiquam persolvere pellicia, calceos et similia religiosorum dona. 832

— Notum facit in curia sna pro Heorico Brixlnensi electo sententiatum fuisse quod excommunicato feudum suum negare possit, et alienationes bonorum episcopatus absque imperii et capttuli assensu factas licite revocare debeat. 839

— Claustro de Otterberg jus Incidendi ligna in nemoribus quae Waldmark et Brand dicuntur et usum pascuorum conflrmat. 840

— Gotefrido abbatl et conventni in Schonthal conflrmat praedium Bleringen quod ab Henrico de Langenberg et ab nxore ejus emerunt, addito quod Agnes de Bilrieth, ejusdem Henrici socrus, contradictioni quam dudum obtenderat omnino renuntlavit. 841

— Conventum et monasterium de Scheftersheim cum omnibus
bonis ejus sub sua et imperii speciali protectione recipit,
statuitque ut nuitum praeter se ipsum recognoscat adro-
catum. 843

— Monasterium Seotorum et Hybemiensium Norembergae ab
antecessoribus suis regibus et imperatoribus
amplissimo libertatis priviiegio munit, simulque ejus ]
siones ac donatores nominibus designat.

— Monasterio Scotorum apud Batisponam possessiones et t
ejus conflrmat

— Claustrum Neuwerk apud Goslariam in sua
snscipit, et ad exemplum suorum praedecessorum conflr
ut ejusdem locl moniales super i

[graphic]
[ocr errors]

28 juUI.

J3 aug.

3 sept.

4 sept.

7 sept

7 sept.
2) sept.

28 sept.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

advoeatum habere debeant, nisi quem ab imperio obtinue-
rint. 847

— Formam arbitrii approbans quo controversia suptr feodo
Herbipolensi inter patrem suum Fridericum Imperatorro et
se ex una parte et ecclesiam Herblpolensem ex parte altera
deeisa est, nominatim exprimit feoda quae ab ecclesia eadem
se habere recognoscit; reliqua autem omnia ab impetitione
sua et successorum suorum libera declarat. 847

— Notum facit Moguntinum archiepiscopum et 1
sem episcopum, post dissensiones varias supcr I
tis quae est cltra Gosam in Goslar, consensisse quod ecclesia
Gostariensis in suo pristino statu remaneat, donee quaestio
sit rationabiliter terminata. 849

— Monasterio de F.berbach exeroptionem thelonei super Bhe-
num apud Bopardiam conArmat, sicut pater suus Fiklericus
imperator anno 1218, 27 martii, eidem ecclesiae conces-
serat. 850

- Ad preces Engelberti Osnaburgensis electi, ei de consflio
principum concedit auctoritatem exequendi judicium quod
Gogericht dicitur per gogravios proprios, ita ut liberiorem
habeat subditorum excessus corrigendi facultatem. 852

- Batam habet et conflrmat alienationem qua cum debita
solemnitate ecclesia Porcetensis (Burtscheid) bona in Costem
(Kostheim) eccleslae Beati Stephani apud Maguntiam ven-
didit. 852 et 853

- Sculteto et universis civibus de Rheinfelden concedit ne
possessiones ad dominium civitatis pertinentes alienare de-
beat neque procurationem castri seu reiiimen civitatis alicui
nisi providae et discretae personae committere. 853

• Commutationem quorumdam bonorum inter abbatem et
fratres ecclesiae Odenheimensis et Budolfum de Chisolowa
factam ratam habet et conflrmat. dS4

• Cunctis imperii fideiibus mandat ne ullura impendant auxi-
Uuro civibus Bisuntinis qui archiepiscopum suum ejecerant
communitatesque contra sententiam Berni latam statue-
rant. 855
. Abbatiam Vcteris Montis (Altenberg), Clsterciensis ordinis,
cum omnibus bonls ejus sub sua defensione recipit, atque
eidem conflrmat exemptionero tbelonei per alveum Bheni
tam in Bopardia quam in Werda. 857

127

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

'Deprovidentia consilii sui, i

confert jus quoddam m vilia sua Sintzig quod Rostant nomi-
natur pro quo sibi et imperio sex solidi solvebantur, et quam-
dam aream adjacentem domui quam Fridericus imperator
pater suus eidem ecclesiae in civitate Aquensi contulit. 858

— Notum facit universis quod Otto praepositus ecclesiae
S. Servatii in Trajecto consanguineus suus omni actioni quae
super donatione obedientiae et jure patronatus ecclesiae in
Fletingen ipsi competere vldebatur, renuntiavit, et omne Jus
capitulo S. Servatii ad terminandam litem liberaliter con-
tulit. 859

|— Ad petitionem Engelberti Coloniensis archiepiscopi et fra-
trum coenobii Campensis, eisdem fratribus indulget ut quas-
cunque possessiones a fldelibus imperil obtinuerint sine
qualibet contradictione in perpetuum possideant. 860

— Abbatiam Campensem eximit ab omni theloneo seu pedagio
apud doraum suam Werdam (Kaiserswerth). 861

— Pro remedio animarum inclytae recordationis divorum
progenitorum suorum imperatorum et regum, coenobio de
Adelberg donat mansum unum apud Heilichrunnen (Heii-
bronn). 861
• Monasterium de Walkenried in sua protectione susdpit,
fratres ejusdem advocato et burgensibus Goslariae com-
mendat benigne tractandos et a civllibus oneribus eximen-
dos, illosque immunes omni tributo specialiter apud Gosla-
riam denuntiat 862 et 863

j— Compositionem confirmat coram se, archiepiscopo Salzbur-
gense mediante, factam inter Gebehardum Pataviensem
episcopum et Hermannum marchionem de Baden de persolu-
tione debitorum ac promissis, quibus praedecessor Gebehardi
Ulricus episcopus Pataviensis in transmarinis partibus mar-
chionl praedicto se obtigaverat. 864

— Ad petitionem Alberti Livoniensis episcopi, marchiam unam
per episcopatum ejus instituit, eique concedit auctoritatem
monetam faciendi et fundandi civitatem in Riga, ipsius fldel
committens jus suum speciale supcr venas metalli et thesau-
ros absconditos. 865

— Ad petitionem Hermanni Dorpatensis episcopi, marchiam
nnam, etc, fundandi civitatem inDorpat, ipsius fldei, etc.,
u< m altero. 866

[ocr errors][merged small][merged small]

20 mart.
31 mart.

22 april.

11 Jonil.
11 junii,

[ocr errors]

Herbipoli.

Apod

Apud
Frankenfort.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

. Fratres de Schdnthal ab omni exactione offlcialium suorum
eximit, ita ut se ipso vel regina conjnge sua apud Wim-
pinam commorante nec equi in eorum curiis hospitentur nec
heresturae (heersteuer) ab eis exigantnr. 8G7
'Batam habet pacem ordinatam per Conradum Portuensem
et Sanctae Bufinae episcopum, Apostolicae Sedis legatum, in-
ter Ottonem episcopum Ultrajectensem et Gerardum comitem
Gelrensem, eidemque episcopo advocatiam Sallandiae con-
fert, quam Gerardus miles de Buchorst habnit et comes Gei-
rensis post emptionem sibi resignavit. 870
• Conflrmat sententiam qua Conradas Portuensis episcopus,
Apostolicae Sedis legatus, abbati et conventui Werdenensi
conflrmavit advocatias quinque cnrtium, scilicet Ludinghau-
sen, Eicholx, Nordkirchen, Selheim et Werne, quas de eorum
ecclesia impius Fridericus quondam comes de Isenburg te—
in feodo et quae per sententiam fuerant ad ipsos re-

871

— Coenobium Beatae Mariae in Kdnigsbruck a progenitoribus
suis fnndatum in sua protectione recipit, cum omnibus per-
tinentiis quarum quaedam ibidem expriraantur. 872

— Monasterio in Weingarten privilegium renovat de jurc ccn-
sualium et de novalibus in sylva Altorfensi excultis, hoc
addens quod nullus colonorum ipsius monasterii aream in
Altorf vel inRavensburg jure fori possidere valeat. 872 et873

— Mandat ne quis haeredum, successorum aut consanguineo-
rum Ottonis de Sancto Martino a patre suo proscripti abba-
tissam et ecclesiam Sonnenburgensem in bonis de jure va-
cantibus iropedire seu molestare audeat. 873 et 874

— Notum facit se confoederationem iniisse cum Ludovico
Franclae rege; quae quidem ex praecedenti tractatu patris
sui, verbis competenter mutatis, innovatur. 875

— Ad petitionem et assensum Godefridi Cameracensis epi-
scopi, sententiam damnationis contra cives Cameracenses
propter eorum contumaciam differendam esse denuntiat,
salvo quod nullum inde praejudicium episeopo generari pos-
sit, cum sententia sit immutabilis et episcopo in annum vel
dtius ejosdem pronuntiationem petere liceat. 876

— Ad imitationem patris sui, Hermanno magistro hospitalis
Sanctae Mariae Theutonicorum et fratribus ejus jus patro-

et quicquid juris in loeo Kuniti juxta Bernum et in

[graphic]
« ZurückWeiter »