Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

• Monasterio de Salem concedit et conflrmat nt d Uceat facere commntationes cum quibuscumque aliis ecclesiis, sive etiam cum ministeriallbus suis, burgensibos, plebeianis,etc; eisdemque bominibus suis licentiam concedit bona ipsorum mobilia vel immobilia eidem monasterio tradendi. T51

— Conventui in Roth confirmat hoc privileginm ut nullum advocatum habeat, sed immediate cum omnibus possessionibus ejus sub regali protectione permaneat, et in futurum ratum habet quidquid regii ministeriales et mercatores eidem conventui contulerint. 752 et 753

— Mandat ne quis damnum inferat monasterio de Roth super curte in Memmingen, quam R. praepositus de Schongau eidem monasterio contradidit. 754

— Henrico duci Saxoniae et Aiberto duci Angariae mandat ut cum summus pontlfex et dominus imperator Conrado Hildeshemensi episcopo vices dederint servandae pacis in partibus istis, ad iocum et diem quos idem episcopus praefixerit accedant, pacem concorditer juratuii 755

— Compositionem init praeviam cum Argentinensi electo snper Rheinau, Wasselnheim, Molsheim, Mutzig, possessionibus aliis jnribusque controversis. 755

— Conflrmat et ratam habet donationem a patre suo Friderico
imperatore factam Alberoni abbati et fratribus Novlcastri
(Neuenburg) de processu unius navis in ascensu et descensu
Rheni, cum immunitate cujuscunque thelonei et exac-
tionis. 758

— Donationem a patre suo Friderico imperatore factam ab-
batiae Neuenburgensi de una navi in Rheno, c
thelonei et exactionis cujuslibet ratam denuo habet et i
firmat. 760

— Mandat omnibus ad quos beneflcium in Sassenhelm et in
Luttershusen fuerit devolutum, ne fratres Schonaugiensis
conventus in libera possessione curiae Marpach et attiuen-
tiarum ejus inquietare praesumant. 760 et 761

— Notum facit quomodo lis et controversia inter Ludovicum
ducem Ravariae et pueros quondam G. de Erpach ministe-
rialis et pincernae sui in;
et determinata fuerit; salva

d. 76J

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

— Toti familiae ecclesiae Corbeiensis notiflcat quod eoram se, dictante principum imperil sententia, abbati Hermanno Corbeiensi electo varia jura ibidem expresta adjudicata fuerunt. 76*

— Universis consulibus in Thurego mandat ut praepositum et capitulum ejusdem lod contra TJlricum castellanum de Sehnabelburg tueantur. 764

— Domui Sanctae Mariae Theutonicorum castrum in Wernecke et caetera bona Ipsi a Bodone de Babenspurg quondam donata et ab imperatore patre suo conflnnata, postea autem cum aliis bonis Conradi de Reichenberg et Conradi de Smidevelt commutata conflrmat. 765

- Advocato et burgensibus de Goslar mandat ut eensum arearum civitatis Goslariensis, ecclesiae Goslariensi a praedecessoribus suis concessum, singulis annis colligi faciant et ecclesiae integraliter repraesentent. 7 68

- Monasterio de Volkolderoth conflrmat traditionem molendlni in Burrich ei sub annuo censu factam a Swikero et Conrado de Mulhausen, ministerialibus imperii, idem ab omni jure exactionis et collectae eximit, eique bona civitati Mulhausen adjacentia quae possidet seu adipisci poterit conflnnat. 769

— Per speciale privilegium monasterio de Volkolderoth confirmat traditionem molendlni ln Burrich ei sub anno censu duarum marcarum factam a Swikero et Cunrado de Mul

ministerialibus imperii. 770 iberacensi praedium et parochiam Schwabach, ad exemplum avi sui Henrici VI et patrls sui Friderici II imperatorum, conflrmat. 771

- Abbati et coenobio de Helmershausen privilegia a praedecessoribus suis indulta renovat, eisdem fere verbis quibus Conradus III anno 1144 usus fuerat. 773

. Burgensibus Goslariae renovat quasi de verbo ad verbum privilegium Friderici patris sui, eidem civitati indultum anno 1219, 13 juUi. 775

. Ad petltionem N. Aquensis et Trajectensis praepotiti, ecdeatM Sancti ServaUi in Trajecto conflrmat privilegium exempUonis a patre suo Friderico imperatore, 9 decembris anno 1220, eidem ecclesiae concessum. 775

Apud
Northusen.

j Nordhausen.

Altenburg.
Nurimberg.
Ap. Egram.

Apud
I Wormatiam.

Apud
Wormatiam.

Apud
Hagenowe.

Apud
Hagenowe.

Apud
Hagenaw.

Haguenau.

- Privilegium a Friderico patre suo monasterio in Walkenried
indultum inserit et conflrmat, necnon et caetera privilegia a
praedecessoribus suis eidem monasterio concessa; abbatem-
que et fratres cum eorum possessionibus in sua speciali pro-
tectione recipit. 776

- Inserendo confirmat duplex Friderici imperatoris patris sui
privilegium de reformatione ecclesiae Northusensis, vetans
ne quis id infringere praesumat et ampliorem gratiam eidem
ecclesiae promittens. 778

- Notum facit fratres de Ceila Sanctae Mariae bona sua quae
milites de Nozin violenter usurpaverant, dictante sententia,
jure plenario obtinuisse. 780

- Praeposito suo de Moringen bona claustri de Staingaden
protegenda committit, nominatim contra gravamina prae-
posiU de Reitembuoch (Raitenbuch). 781

- Judiciali sententia decernit ne in vicinltate monasterii Wald-
sassen vel praediorum ejus castrum aedificetur. 782

- Monasterium Sanctae Mariae juxta muros Bopardiae in spe-
cialem protectionem suam recipit eique omnia bona conflr-
mat, jubens ut ab onere et servitio quollbet liberum perma-
neat, inhibensque ne omnlno eleemosinae ab antecessoribus
suis collatae, quas recenset, in usus vertant laicorum. 784

- Ob praeclara obsequia universorum hominum de Wlmpina,
eis dat forestum suum apud Wollenberg in proprietatem,
jure illo quod vulgariter dicitur Algemeine perpetuo possi-
dendum. 786

- Monasterio Sanctae Walpurgae in sacra silva ab atavo suo
duce Friderico fundato concedit ut pro necessitate salis na-
vem unam habeat per alveum Rheni perpetuo sine aliqua
thelonei exactione. 788

— Sculteto et uni versis civibus de Berno praeposttum et conven-
tum ecclesfae Interlacensis commendat defendendos contra
violentias eisdem a Waltero de Eschenbach illatas. 789

I— Abbatissae et conventui sanctimonialium apud Hohenburg
concedit ut ofQciati earum ubicumque residentes ab omni
collecta sint exempti, sicut temporibus praedecessorum suo-
rum hactenus exempti fuerunt. 790

— Monasterium Omnium Sanctorum in Schwarzwald a duce
Welfoneetuxore suaUtha fundatum cum personiset rebusin

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

recipit, et eidem conflrmat jus patronatus tai
ecclesia de Nusbach, hospitale sanctorum Siraonis et Judae at-
que hospitale sanctorum Jacobi et Jobannis apud Urluf. 791

— Una cum genitore suo Friderico II imperatore renuntiat ad-
vocatiae monasterii Campidonensis, pro quinquaginta marcis
argenti annuatira camerae regiae persolvendis. 792 et 793

— Scultetis et burgensibus suis de Uberlingen et de Ravens-
burg notum facit se domos et possessiones quas ibidem mo-
nasterium de Augia poscidet, ab ornni ezactione liberas esse
velle. 794

— Abbatem et conventum de Aulisburg qui apud se querimo-
niam deposuerant super violentias a comite Wernero de Bat-
tenberg ipsis illatas, in sua speciali protectione recipit. 795

— Notiflcat sententiam in solemni curia sua latam quod qui-
cumque argentum vendere voluerit ad monetam illud de-
beat praesentaie, uisi quis In peregrinatione proficisci vo-
luerit. :95

— Pro gratls et acceptis servitifs Gerardi comitis Gelrensis, de
mandato iroperatoris patris sui et consillo principum, thelo-
neum quod Ipse comes et pater ejus ab imperio apud Arnheim
tenebant In feodo, ad villam Lobeth Trajectensis dioecesis
transferendum indulget. 796

— Conflrraat sententiam a principibus imperii ad requisltionem
Salzburgensis archiepiscopi latam, scilicet quod nulli liceat
aliquem in mercimoniis suis deportandis seu negotiationibus
fadendis impedire. 799

— In praeseotia principum imperii, Eberhardum archiepisco-
pum Salzburgensem denuntiat absolutum ab impetitione
Bertholdi comitis de Graifesbach super possessione castri et
redituum in Matrei. 800

— Monasterlum de Cella Sanctae Mariae Misnensis dioecesis
cum hominibus et possessionibus ejus in sua protectione sus-
cipit, eique conflrmat quicquid a ministerialibus imperii adi-
pisci poterit. 801

— Ecclesiis Staingaden et Baitenbuch nec non G. de Crozoch
fideli suo extirpationem nemorum tam ad ipsas qunm ad
regem spectantium exprobrans, Augustensi episcopo muodat
ut per praepositum de Moringen aedificia nova ibi constructaj

; qui ambo assumtls offlcJatis regis de Scongov et

[merged small][ocr errors]

12 nov.

nnov.
4 dee.

6 dec.

20 dec.

27 dec
28dec.

28 dec.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

- Permutationem praedii ab ecclesta de Rumbike cum ecclesia
Corbeiensi factam ratam babet et confirmat, eamdemque ec-
clesiam de Rumbike sub speciali sua protectione recipit. 804

- Ad interventum Engelbertl Coioniensis archiepiscopi, feo-
daliter porrigit comitatum de Emsgau et quaedam alia feoda
nobili dominae Sophiae, uxori comitis Ottonis de Ravens-
burg. 805

- Monasterium Poeldense cum possessionibus ejus in sua spe-
ciali protectione recipit, eique bona conflrmat quae a minis-
terialibus imperii adipisci poterit. 807

- Donationem ab Henrico duce Saxoniae monasterio Wal-
kenriedensi factam, pro sua haereditatis portione quam a
marchione Badensi ejusque conjoge emit, conflrmat. 808

- In protecUone sua suscipit Bertam abhatissam de Gan-
dersheim et ecclesiam ejus, statuens ut decedenti abbatissae
quae successerit in possessione bonorum mobilium nullomodo
turbetur. 810

- Henricum abbatem et conventum Gemblacensem cum om-
nibns hujusecclesiae bonis in sua protecUone suscipit, eisque
immunitates et privilegia ibidem expressa conflrmat. 812

- Super sopienda controversia defeudo suo, quod progenltores
sui ab ecclesta Wirzebnrgensi habuerunt et ipse habere de-
bet, approbat arbitros ex utraque parte constitutos et formam
ipsius arbitrii, locum scilicet et terminum. 814

- Notum facit universis quod capitulum et archipresbyter
Werdensis ecclesiae ad peflUonem suam et Coloniensis ar-
chiepiscopi, capellam in Rath in parochia Werdae sitam
consecrari permiserunt, sub certis quibusdam conditionibus
ibidem expressis. 815

- Monasterio Lucellensi (Lutzel juxta Basileam) quamdam
donationem impertitur. 816

- Gerardo archiepiscopo Bisuntino adjudicat investituram por-
tarum et stratarum quas cives Blsunttni ei denegabant 817

- Ex sentenUa principum curiae suae, revocat communitates
a civibus Bisuntinis contra Gerardum archlepiscopum ejus-
dem lod statutas. 817

- Notum facit nniversis quod ex sentenUa principum Cle-
i Zaringiae a capUvitate liberare

« ZurückWeiter »